Tuesday, July 26, 2011

Ramadan Prayers for Ashra (1st, 2nd, 3rd)


Ya-Hayyu-Ya-Qayyumu Birahmatika Astagees
Ramadan 1st Ashra Dua/Prayer (First Ten (10) Days of Ramzan)


Astagfirullah Rab-bi Min Kulli Zambiyon Wa-Atoobuilaiyh
Ramadan 2nd Ashra Dua/Prayer (Second Ten (10) Days of Ramzan)


Allahumma Ajirni Minan Naar
Ramadan 3rd Ashra Dua/Prayer (Last/Third Ten (10) Days of Ramzan)


No comments:

Post a Comment